top of page

Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Kaarinan Taideyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kaarina.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää taiteiden harrastusta yhdistyksen kotipaikkakunnalla
ja koota taiteesta kiinnostuneet yhteiseen toimintaan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • järjestää taidenäyttelyjä

  • järjestää kursseja ja muuta taidekoulutusta

  • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa

  • järjestää kulttuurimatkoja

  • tekee taiteita edistäviä aloitteita

  • toimii yhteistyössä muiden vastaavanlaisten yhdistysten kanssa

  • avustaa ja tukee jäseniään

  • myöntää stipendejä

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä, harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa sekä solmia sponsorisopimuksia yritysten ja yhteisöjen kanssa.


3. Jäsenet


Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistys voi myös kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä kunniajäseneksi. Jäsenoikeudet
kunniajäsenellä säilyvät.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen


Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta toimintavuonna tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei täytä enää laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5. Jäsenmaksu

 

Vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.


6. Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Mikäli hallituksen jäsen haluaa erota tehtävästään kesken toimikauden, tulee hänen ilmoittaa siitä hallitukselle kirjallisesti. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.


8. Tilikausi ja toiminnantarkastus


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen toiminnantarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


9. Yhdistyksen kokoukset


Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammitoukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen


Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse tai jäsenille postitetuilla kirjeillä. Lisäksi kokouskutsu on nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla viimeistään viikko ennen kokousta.


11. Vuosikokous


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle neljä viikkoa ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen


Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

bottom of page